Közérdekű adatok

Általános közzétételi adatok
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok

A Társaság cégneve: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Székhelye: 1012 Budapest Kuny Domokos utca 13-15.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 66.
Telefon: +36 1 450 8888

Fax: +36 1 790 1093
Elektronikus levélcím: amc@amc.hu
Honlap: www.amc.hu


1.1.2. A szervezeti struktúra
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat.pdf

1.1.3. A szerv vezetői
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. vezetői neve, beosztása és elérhetőségei:


Ondré Péter – ügyvezető igazgató
E-mail: amc@amc.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított lap.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. A közgyűlés hatáskörében eljáró tulajdonos
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló teljes neve:


Agrárminisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Telefonszám: +36 1 795 2000

Fax: +36 1 795 0200

Postacím: 1860 Budapest, Pf. 1.

E-mail: info@fm.gov.hu

1.6.2. Felügyelőbizottság
A Társaság felügyelőbizottsága (továbbiakban: Felügyelőbizottság) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak szerint.

1.6.3. Könyvvizsgáló
Az Alapító Okiratban foglaltak szerint megbízott könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság számadásainak, számvitelének, vagyonkimutatásának és az éves mérlegnek, igény esetén támogatások elszámolásának valódiságát és jogszerűségét. Megállapításaitól tájékoztatja az ügyvezetőt és a felügyelőbizottságot, a Tulajdonos elé terjeszti az éves beszámolóhoz kötődő vizsgálati jelentését.

 

1.6.4. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv:

Név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, nádor utca 28.

Telefonszám: +36 1 354 4800

Fax: -

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17.

E-mail: -

Ügyfélfogadás: Kezelőiroda (II. emelet 220.); Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00; Szerda: 8:15-12:30 óráig és 13:00-15:30 óráig.

1.7. Költségvetési szervek
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

 

2.   Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1.     A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó jogszabályok:
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.337545


118/2016. (VI.6.) Korm. rendelet A közösségi agrármarketing tevékenységről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195732.322405


1259/2016 (VI.6) Korm. határozat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel

kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195751.322448

 
30/2016. (VII.28.) NFM rendelet Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196783.325206

 

59/2016 (IX. 14.) FM rendelet A közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197353.335112

 

A földművelésügyi miniszter 11 /2017. (X. 20.) FM utasítása

a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a tulajdonosi

joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, továbbá az azok többségi részesedésével működő

gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének

egyes kérdéseiről.2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. Nyilvántartások

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem vezet nyilvántartásokat.

 

2.5. Nyilvános kiadványok

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem ad ki kiadványokat.

 

2.6. Döntéshozatal, ülések
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.8. Pályázatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk elérhetősége:

 

http://www.amc.hu/palyazatok/


2.9. Hirdetmények
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által közzétett hirdetmény, közlemény.

 

2.10. Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók a következő címre: amc@amc.hu

2.11. Különös közzétételi lista
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, a felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája:

 

Vezető tisztségviselő:

Ondré Péter – ügyvezető igazgató(cégjegyzésre önállóan jogosult)

 

Felügyelőbizottság tagjai:

Klenczner Gergely – elnök

Dr. Grundtner Ákos – tag

Réczey Gábor – tag

A felügyelőbizottság tagjainak díjazása:

elnök: bruttó 110.000 F/hó

tag: bruttó 90.000 Ft/hó

 

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult

Lusánszki Zsuzsanna – pénzügyi munkatárs

Varga Krisztina – számviteli és HR munkatárs

 

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Nem volt az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. alaptevékenységével kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálat.

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék nem folytatott vizsgálatot az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél.


3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél nem volt egyéb ellenőrzés vagy vizsgálat.

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

3.1.5 Működési statisztika
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem rendelkezik éves (elemi) költségvetéssel.


3.2.2. Számviteli beszámolók

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója:

2016.evi-egyszerusitett-eves-beszamolo

2017.evi-egyszerusitett-eves-beszamolo

2018.evi-egyszerusitett-eves-beszamolo

2021.evi-egyszerusitett-eves-beszamolo

2022.evi-egyszerusitett-eves-beszamolo


3.3. Költségvetések, beszámolók
3.3.1. A foglalkoztatottak

Az ügyvezető illetménye bruttó 1.650.000 Ft/hó.

A felügyelőbizottság tagjait díjazás illeti meg.

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. valamennyi munkavállalóját évi 450.000 Ft cateteria illeti meg.


Az ügyvezető
3.3.2. Támogatások

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a pályázati rendszerének keretei között, a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája által jóváhagyott szabályrendszer keretében nyújt támogatást.

3.3.3. Szerződések
3.3.4. Koncessziók
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem köt.

3.3.5. Egyéb kifizetések
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem tett.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekben nem vesz részt.


3.3.7. Közbeszerzés
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárások

„A 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása”

Összegzés:

Összegzés OMÉK építés

Szerződések:

Vállalkozási szerződés OC BAU 1. rész

Vállalkozási szerződés OC BAU 2. rész

Vállalkozási szerződés OC BAU 3. rész

Vállalkozási szerződés Hungexpo 4. rész

Vállalkozási szerződés Hungexpo 5. rész

Vállalkozási szerződés Hungexpo 6. rész

 

„Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)” elnevezésű, MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonosító számú projekt keretében az édesvízi halakat, valamint akvakultúra termékeket bemutató és a halfogyasztást népszerűsítő kiállítási megjelenés megtervezése és megvalósítása”

Összegzés:

Összegzés MAHOP stand

Szerződések:

Vállalkozási szerződés Aranyponty

 

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a külföldi agrárjellegű kiállítások magyar közösségi standjainak megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.”

Összegzés

Összegzés ajánlatok elbírálásáról

Szerződések

Vállalkozási szerződés IDMC

„Hoszt- illetve hosztesz szolgáltatások beszerzése két ajánlati részben: 1. rész: Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett belföldi rendezvényeken hoszt- illetve hosztesz szolgáltatások nyújtása vállalkozási keretszerződés keretében. 2. rész: Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett külföldi rendezvényeken hoszt- illetve hosztesz szolgáltatások nyújtása vállalkozási keretszerződés keretében.”

Összegzés

Összegzés hosztesz közbeszerzési eljárás

Szerződés

Vállalkozási szerződés PLANB 1. rész

Vállalkozási szerződés PLANB 2. rész

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2018. I. félévi külföldi agrárjellegű kiállítások magyar közösségi standjainak megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.”

Összegzés

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Szerződések

Vállalkozási szerződés OC BAU

 

Központi közbeszerzést követően kötött szerződések

 

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AMC) nemzeti közösségi agrármarketing tevékenységének 2017. első félévi marketing és PR eszközökkel történő segítése, az AMC marketingkommunikációs stratégiájának kivitelezésében való részvétel vállalkozási keretszerződés keretében”

Szerződés:

Vállalkozási keretszerződés


 „Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AMC) nemzeti közösségi agrármarketing tevékenységének 2017. II. félévi marketing és PR eszközökkel történő segítése, az AMC marketingkommunikációs stratégiájának kivitelezésében való részvétel vállalkozási keretszerződés keretében”

Szerződés:

Vállalkozási keretszerződés 2017. II. félév

 

KEF önkéntes csatlakozást követően kötött szerződések

MOL - Egyedi szerződés

City Taxy - Együttműködési megállapodás

Magyar Telekom - Szolgáltatási szerződés

 

MAHOP anyagok

 

Tamogatasi szerzodes_MAHOP

az-arajanlat-kotelezo-tartalmi-elemei.pdf

nemzeti-kommunikacios-es-promocios-kampany-lebonyolitasanak-muszaki-leirasa.pdf

mahop kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegei_2014-2020.pdf

Közbeszerzési tervek

2017. év

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közbeszerzési terve

kozbeszerzesi-terv-2017.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közbeszerzési terve (1. sz. módosítással egységes szerkezetben)

kozbeszerzesi-terv-1.sz.modositasa.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közbeszerzési terve (2. sz. módosítással egységes szerkezetben)

kozbeszerzesi-terv-2.sz.modositasa.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közbeszerzési terve (3. sz. módosítással egységes szerkezetben)

kozbeszerzesi-terv-3.sz.modositasa.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közbeszerzési terve (4. sz. módosítással egységes szerkezetben)

kozbeszerzesi-terv-4.sz.modositasa.pdf

2018. év

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzési terv 2018

 

3.3.8 Szabályzatok

adatkezelesi-szabalyzat.pdf

2019. OMÉK

adatvedelmi-tajekoztato_omek

 

Saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárások

 

2018.év

„Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)” elnevezésű, MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonosító számú projekt keretében piackutatás elvégzése illetőleg marketing programterv elkészítése két ajánlati részben-újraindított”


Szerződés: Controll Holding Zrt. SZERZ/77/2018/AMC

szerz_77_2018_amc.pdf

Netwerk Media Kft. SZERZ/78/2018/AMC

szerz_78_2018_amc.pdf

„Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére („Kapj rá!”) elnevezésű, MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 azonosító számú projekt keretében az édesvízi halakat, valamint akvakultúra termékeket bemutató és a halfogyasztást népszerűsítő kiállítási megjelenés megtervezése és megvalósítása belföldi kiemelt rendezvényeken 2018. november-2020. december időszakban”

Szerződés: Aranyponty Halászati Zrt. SZERZ/159,160,161,162,163/2018

szerz_159_2018_amc.pdf

szerz_160_2018_amc.pdf

szerz_161_2018_amc.pdf

szerz_162_2018_amc.pdf

szerz_163_2018_amc.pdf

„Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére („Kapj rá!”) elnevezésű, MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonosító számú projekt keretében halfogyasztást elősegítő, mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás fejlesztése.”

szerződés: Comtrans Kft. SZERZ/7/2019/AMC

szerz_7_2019_amc.pdf

NKOH által lefolytatott:

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Kapj rá!” elnevezésű, halfogyasztást népszerűsítő kampányához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása”

Szerződés: New Land SZERZ/158/2018/AMC

szerz_158_2018_amc.pdf

„A Kína/Sanghaj helyszínen 2018. november 5-10. napja között megrendezésre kerülő China International Import Expo kiállításon 2 db stand teljes körű kivitelezése és üzemeltetése az átadott látvány és koncepció terv alapján”

Shanghai Lan Bing Decoration and Design Engeneering Ltd.  SZERZ/148

szerz_148_2018_amc_angol_magyar.pdf

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2018. évi SIAL Párizs kiállítás magyar közösségi standjainak megvalósítása vállalkozási szerződés keretében”

SZERZ/115/2018 IDMC Kft.

szerz_115_2018_amc.pdf

 

2019.év


„Németország, Köln helyszínen, 2019. október 5-9. napja között megrendezésre kerülő ANUGA kiállításon, 6 db, rendszerterv alapján kialakított standot felölelő rendezvény teljes körű kivitelezése és üzemeltetése.”

Szerződés IDMC SZERZ/98/2019/AMC

szerz_98_2019_amc.pdf

„Amszterdam, Hollandia helyszínen, 2019. május 21-22.  napja között megrendezésre kerülő PLMA kiállításon, 1 db rendszerterv alapján kialakított standot felölelő rendezvény teljes körű kivitelezése, üzemeltetése, bontása.”

Szerződés OC Bau SZERZ/70/2019/amc

szerz_70_2019_amc.pdf

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2019. évi POLAGRA FOOD elnevezésű külföldi, agrár-élelmiszer jellegű kiállításon magyar közösségi standot felölelő rendezvény teljes körű megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.”

Szerződés Tipexpo SZERZ/167/2019/AMC

szerz_167_2019_amc.pdf

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2019. évi Újvidéki Mezőgazdasági Vásár elnevezésű külföldi, agrár-élelmiszer jellegű kiállításon magyar közösségi standot felölelő rendezvény teljes körű megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.”

Szerződés OC Bau SZERZ/71/2019/AMC

szerz_71_2019_amc.pdf

„A 2019.09.26 – 29. között megrendezésre kerülő 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása 6 részben”

 

 szerződés:

 

  • HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.  SZERZ/182

szerz_182_2019_amc.pdf

  • HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.  SZERZ/183

szerz_183_2019_amc.pdf

  • IDMC Kft. SZERZ/184

szerz_184_2019_amc.pdf

  • PP Project Rendezvényszervező Kft. SZERZ/185

szerz_185_2019_amc.pdf

  • IDMC Kft. SZERZ/186

szerz_186_2019_amc.pdf

  • Magyar Díszkertészek Szövetsége SZERZ/187

szerz_187_2019_amc.pdf

 

Az alábbi eljárásokat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal folytatja le Társaságunk nevében és javára:

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. méz fogyasztás ösztönző kampányához és az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) szervezésével és lebonyolításával összefüggő tevékenységéhez kapcsolódó marketing- és kommunikációs feladatok ellátása.”

Szerződés: New Land Media Kft. és a LOUNGE DESING Kft. által alkotott konzorciummal. SZERZ/57/2019

szerz_57_2019_amc_alairt.pdf

„Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Kapj rá!” elnevezésű, halfogyasztást népszerűsítő kampányához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.”

Szerződés: SZERZ/203/2019/AMC

szerz_203_2019_amc.pdf

Közbeszerzési tervek

2018. év

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közbeszerzési terve (1. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2018.evre_1.sz.modositas.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közbeszerzési terve (2. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2018.evre_2.sz.modositas.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közbeszerzési terve (3. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2018.evre_3.sz.modositas.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közbeszerzési terve (4. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2018.evre_4.sz.modositas.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közbeszerzési terve (5. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2018.evre_5.sz.modositas.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közbeszerzési terve (6. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2018.evre_6.sz.modositas.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi közbeszerzési terve (7. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2018.evre_7.sz.modositas.pdf

 

2019. év

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi közbeszerzési terve kozbeszerzesi-terv-2019.evre_2019_03_01.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi közbeszerzési terve (1. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2019.evre_1.sz.mod_2019_05_20.pdf

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi közbeszerzési terve (2. sz. módosítással egységes szerkezetben) kozbeszerzesi-terv-2019.evre_2.sz.mod_2019_10_21.pdf

 

Adatkezelés:

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Pintér András
Elektronikus levélcím: pinter.andras@amc.hu

Adatkezelési tájékoztató

kozerdeku-adatigenyles-szabalyzat.pdf

Adatkezelési tájékoztató kiállításokhoz

adatkezelesi-tajekoztato-konferenciahoz_2023_en.docx

ÁSZF:

Általános Szerződési Feltételek


Visszaélés bejelentő:

visszaeles-bejelento-rendszer-szabalyzat-2023..pdf

bejelento-_amc.pdf

visszaeles_tajekoztato-_amc.pdf


Nyereményjáték szabályzatok:

amc_baromfi_kviz_szabalyzat.docx

dinnye-szabalyzat-nyeremenyjatek.docx

omek_nyeremenyjatek-szabalyzat-2023.docx

omek_nyeremenyjatekii-szabalyzat-2023_10_19.docx

karacsonyi-sertes_nyeremenyjatek-szabalyzat-2023.docx