Közérdekű adatok

Általános közzétételi adatok
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok

A Társaság cégneve: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 66.
Telefon: +36 1 450 8888

Fax: +36 1 790 1093
Elektronikus levélcím: amc@amc.hu
Honlap: www.amc.hu


1.1.2. A szervezeti struktúra
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

szmsz_amc

1.1.3. A szerv vezetői
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. vezetői neve, beosztása és elérhetőségei:


Daróczi László – ügyvezető
Telefon: +36 1 450 8888
E-mail: amc@amc.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított lap.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. A közgyűlés hatáskörében eljáró tulajdonos
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló teljes neve:


Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Telefonszám: +36 1 795 2000

Fax: +36 1 795 0200

Postacím: 1860 Budapest, Pf. 1.

E-mail: info@fm.gov.hu

1.6.2. Felügyelőbizottság
A Társaság felügyelőbizottsága (továbbiakban: Felügyelőbizottság) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak szerint.

1.6.3. Könyvvizsgáló
Az Alapító Okiratban foglaltak szerint megbízott könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság számadásainak, számvitelének, vagyonkimutatásának és az éves mérlegnek, igény esetén támogatások elszámolásának valódiságát és jogszerűségét. Megállapításaitól tájékoztatja az ügyvezetőt és a felügyelőbizottságot, a Tulajdonos elé terjeszti az éves beszámolóhoz kötődő vizsgálati jelentését.

 

1.6.4. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv:

Név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, nádor utca 28.

Telefonszám: +36 1 354 4800

Fax: -

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17.

E-mail: -

Ügyfélfogadás: Kezelőiroda (II. emelet 220.); Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00; Szerda: 8:15-12:30 óráig és 13:00-15:30 óráig.

1.7. Költségvetési szervek
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

 

2.   Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1.     A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó jogszabályok:
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.337545


118/2016. (VI.6.) Korm. rendelet A közösségi agrármarketing tevékenységről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195732.322405


1259/2016 (VI.6) Korm. határozat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel

kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195751.322448

 
30/2016. (VII.28.) NFM rendelet Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196783.325206

 

59/2016 (IX. 14.) FM rendelet A közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197353.335112

 

6/2016. (IV. 29.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195203.321156


2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. Nyilvántartások

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem vezet nyilvántartásokat.

 

2.5. Nyilvános kiadványok

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem ad ki kiadványokat.

 

2.6. Döntéshozatal, ülések
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.8. Pályázatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk elérhetősége:

 

http://www.amc.hu/palyazatok/


2.9. Hirdetmények
Nincs az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által közzétett hirdetmény, közlemény.

 

2.10. Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Kommunikációs Csoportja részére (1253 Budapest Pf. 66., sajto@amc.hu)

2.11. Különös közzétételi lista
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, a felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája:

 

Vezető tisztségviselő:

Daróczi László – ügyvezető (cégjegyzésre önállóan jogosult)

 

Felügyelőbizottság tagjai:

Szele–Király Andrea – elnök

Dr. Kiss Eliza – tag

Dr. Baksa Adrienn – tag

A felügyelőbizottság tagjait díjazás és költségtérítés nem illeti meg.

 

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:

Daróczi László – ügyvezető

Kiss András – ügyvezető-helyettes

Lusánszki Zsuzsanna – pénzügyi munkatárs

Varga Krisztina – számviteli és HR munkatárs

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Nem volt az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. alaptevékenységével kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálat.

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék nem folytatott vizsgálatot az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél.


3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél nem volt egyéb ellenőrzés vagy vizsgálat.

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

3.1.5 Működési statisztika
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem rendelkezik éves (elemi) költségvetéssel.


3.2.2. Számviteli beszámolók

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója:


3.3. Költségvetések, beszámolók
3.3.1. A foglalkoztatottak

Az ügyvezető illetménye bruttó 1.300.000 Ft/hó.

A felügyelőbizottság tagjait díjazás nem illeti meg.

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. valamennyi munkavállalóját évi 450.000 Ft cateteria illeti meg.


Az ügyvezető
3.3.2. Támogatások
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. költségvetéséből nem nyújtott támogatást.


3.3.3. Szerződések

netto-5-millio-forint-feletti-szerzodesek.pdf

3.3.4. Koncessziók
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem köt.

3.3.5. Egyéb kifizetések
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem tett.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekben nem vesz részt.


3.3.7. Közbeszerzés
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

kozbeszerzesi-terv.pdf

kozbeszerzesi-eljaras-osszegezes

adatkezelesi-szabalyzat.pdf

beszamolo_2016.

egyedi-szerzodes_mol_amc.pdf

egyuttmukodesi-szerzodes_city-taxi_amc.pdf

szolgaltatasi-szerzodes_magyar-telekom-nyrt_amc.pdf

vallalkozasi-keretszerzodes_new-land-media-kft_lounge-design-kft_amc.pdf

omek_kozbeszerzesi-eljaras_osszegzes.pdf

osszegezes-az-ajanlatok-elbiralasarol.pdf

osszegezes_hosztesz-kozbeszerzesi-eljaras

vallalkozasi-szerzodes_idmc_amc

osszegezes_omek_epites

osszegezes_mahop-stand_20170907.pdf

vallalkozasi-keretszerzodes_new-land-media-kft_lounge-design-kft_amc.pdf

vallalkozasi-szerzodes_hungexpo-zrt_4.resz.pdf

vallalkozasi-szerzodes_hungexpo-zrt_5.resz.pdf

2018.i.felev-kulfoldi-standepsites-kozbesz-eljaras_osszegezes-az-ajanlatok-elbiralasarol.pdf