Közérdekű adatok

Általános közzétételi adatok


1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok

A Társaság cégneve: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf.: 66.

Telefon: +36 1 450 8888

Elektronikus levélcím: amc@amc.hu

Honlap: www.amc.hu


1.1.2. A szervezeti struktúra
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

1.1.3. A szerv vezetői
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. vezetői neve, beosztása és elérhetőségei:
Daróczi László
Ügyvezető Igazgató
Telefon: +36 1 450 8888
E-mail: amc@amc.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Nincsen az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
1.3. Gazdálkodó szervezetek
Nincsen az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. többségi tulajdonában álló vagy részvételével (közvetlen irányításával) működő gazdálkodó szervezet.
1.4. Közalapítványok
Nincsen az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.
1.5. Lapok
Nincsen az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított lap.

1.6. A Társaság testületi szervei, ellenőrzése
1.6.1. A közgyűlés hatáskörében eljáró tulajdonos

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 30/2016. (VII.28.) NFM rendelet 1 §-a alapján 2016. július 29. napjától 2020. december 31. napjáig a Földművelésügyi Minisztérium gyakorolja.
Tulajdonosi jogok gyakorlójának teljes neve: Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: Budapest, Kossuth Lajos tér 11, 1055
Telefonszám: +36 1 795 2000

1.6.2. Felügyelőbizottság
A Társaság felügyelőbizottsága (továbbiakban: Felügyelőbizottság) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak szerint.

1.6.3. Könyvvizsgáló
Az Alapító okiratban foglaltak szerint megbízott könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság számadásainak, számvitelének, vagyonkimutatásának és az éves mérlegnek, igény esetén támogatások elszámolásának valódiságát és jogszerűségét. Megállapításaitól tájékoztatja az Ügyvezető Igazgatót és felügyelőbizottságot, a Tulajdonos elé terjeszti az éves beszámolóhoz kötődő vizsgálati jelentését.

1.7. Költségvetési szervek
Nincsen az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

2.   Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1.     A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre


Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó jogszabályok:
Törvények
Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI.6.) Korm. rendelet
az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati  feladatokról szóló 1259/2016 (VI.6) Korm. határozat
az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 30/2016. (VII.28.) NFM rendelet

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. Döntéshozatal, ülések
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.5. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.6. Pályázatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.

2.7. Hirdetmények
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által közzétett hirdetmények, közlemények.

2.8. Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: a társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Kommunikációs Csoportja részére (1253 Budapest Pf.: 66., sajto@amc.hu)

2.9. Különös közzétételi lista
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, a felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája.

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések listája.

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. -re vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

3.1.5 Működési statisztika
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók


3.3. Költségvetések, beszámolók
3.3.1. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege.
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

3.3.2. Támogatások
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja, összege, ezek kedvezményezettjeinek neve, és a támogatási programok megvalósítási helye.

3.3.3. Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések, azok tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama.
Szerződéses adatbázis

3.3.4. Koncessziók
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem köt.

3.3.5. Egyéb kifizetések
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

3.3.7. Közbeszerzés
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1502458998989937

Közbeszerzési eljárások: nincs folyamatban lévő közbeszerzési eljárás

Közbeszerzési szerződések: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1502458998989937